MENU

Všeobecné podmínky Chalet Chalupa

Vymezení pojmů

Chalet Chalupa provozuje společnost Blue Stream Properties AG se sídlem 302 rue de l’Essert, 74310 Les Houches, Francie (dále jen Pronajímatel).

Není-li dohodnuto jinak, pojmem Objekt se rozumí celá budova na adrese 302 rue de l’Essert, 74310 Les Houches, Francie vyjma samostatného apartmánu a ložnice pro personál v suterénu objektu. Objekt pro účely pronájmu zahrnuje 5 ložnic, kuchyň, televizní místnost, jídelnu, obývací pokoj s krbem, saunu a lyžárnu. Maximální počet hostů je 14 osob včetně 4 osob na přistýlkách v ložnicích číslo 3 a 4.

Nájemce je 1) osoba, která si pronajímá celý objekt v zastoupení skupiny lidí nebo 2) osoba, která si pronajímá jednu nebo více ložnic v zastoupení dvou nebo více osob, které budou objekt sdílet s osobami, které si ve stejné době pronajímají nebo budou pronajímat ložnici nebo ložnice v objektu nebo 3) osoba, která si sama pronajímá ložnici v objektu a bude sdílet objekt s jinými osobami. Ve vztahu k právům a povinnostem specifikovaným v těchto Všeobecných podmínkách se pod pojmem Nájemce rozumí všichni členové Skupiny (viz dále).

Pojmem Skupina se rozumí skupina více hostů, která si objednává nebo si objednala pronájem Objektu nebo jednotlivých ložnic nebo jedné ložnice v objektu a za kterou jedná s Pronajímatelem Nájemce.

Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi Pronajímatelem a Nájemcem se řídí těmito Všeobecnými podmínkami a vzniká potvrzením objednávkového formuláře ze strany Pronajímatele a zaplacením zálohy ze strany Nájemce. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře Nájemce prohlašuje, že souhlasí s Všeobecnými smluvními podmínkami a že je oprávněn jednat za Skupinu.

Účel pronájmu

Pronajímatel si pronajímá Objekt jako krátkodobé ubytování za účelem rekreace. Užívání Objektu k jakýmkoli jiným účelům není dovoleno.

Doba pronájmu

Pronájem začíná v 16:00 prvního dne a končí v 10:00 posledního dne. Nejběžnější délka pronájmu je jeden kalendářní týden od soboty do soboty.

Rozsah služeb

Pronajímatel je povinen poskytnout nájemci tyto služby:

 • ubytování pro maximálně 10 osob v 5ti ložnicích s příslušenstvím
 • spotřeba energií
 • jedna sada ložního prádla, dvě sady ručníků a jeden župan na osobu a týden
 • užívání wi-fi připojení na internet
 • užívání sauny v suterénu Objektu
 • užívání venkovní vířívky v době od 16:00 do 20:00

Výslovně se uvádí, že doprava do Objektu a zpět (vyjma lokální dopravy do a z lyžařských areálů v rámci údolí Chamonix), skipasy, pronájem sportovního vybavení a pojištění nejsou součástí služeb Pronajímatele.

Rezervace

Pronajímatel se zavazuje udržovat informace o volných a obsazených termínech na internetové stránce www.chaletchalupa.com co možná nejaktuálnější. Čas od času může dojít k tomu, že termíny, které budou označeny jako volné, budou již rozjednané s jinými zájemci.

V případě termínů označených jako volné probíhá rezervace následovně:

1. Pošlete nám vyplněný formulář zde

2. Po obdržení vašeho objednávkového formuláře vám zašleme emailem potvrzení rezervace termínu a bankovní spojení potřebné k zaplacení 30%ní zálohy. Na zaplacení zálohy budete mít 5 dnů. Přijímáme platby převodem na účet nebo platební kartou. Termín je rezervovaný až od okamžiku, kdy obdržíme peníze na náš účet.

3. Po připsání platby na  účet vám zašleme emailem  potvrzení o rezervaci a informace o následné platbě.

Platební a stornovací podmínky

Nájemce je povinen uhradit plnou cenu nejpozději 30 dní před prvním dnem pobytu. V případech, kdy rezervace předchází datum prvního dne pobytu o více než 30 dní, Nájemce je povinen zaplatit zálohu 30% z celkové ceny pronájmu. Pobyty, které začínají za méně než 30 dní od doby rezervace, musí být zaplaceny v plné výši již v době rezervace. Pronajímatel není povinen upomínat Nájemce k zaplacení zbývající ceny pobytu.

Nájemce má právo kdykoli zrušit svou rezervaci. Pronajímatel má právo za zrušení rezervace účtovat Nájemci následující stornopoplatky:

 • zrušení méně než 30 dní před prvním dnem pobytu – stornopoplatek 100%

Pronajímatel doporučuje Nájemci, aby před potvrzením rezervace uzavřel cestovní pojištění s kompenzací za zrušení dovolenéz důvodu nemoci, úrazu, vážných rodinných problémů apod.

Povinnosti Nájemce

Nájemce je povinen chovat se v době pronájmu tak, aby svým chováním

 • nezpůsobil žádnou škodu na Objektu a jeho vybavení
 • nerušil veřejný pořádek a noční klid
 • neobtěžoval obyvatele sousedních budov a kolemjdoucí veřejnost
 • neobtěžoval ostatní členy Skupiny popř.  další Nájemce v případě společného pronájmu s jinými osobami

Výslovně se uvádí, že wi-fi připojení k internetu, které Pronajímatel poskytuje Nájemci po dobu pobytu, nesmí být Nájemcem v žádném případě použito ke stahování velkých souborů dat a k nelegálnímu stahování  zákonem chráněných datových souborů jakékoli velikosti.

Pronajímatel si vyhrazuje právo ukončit pronájem osobám, jejichž chování shledá v rozporu s výše uvedenými povinnostmi. Osoby, jejichž pronájem bude ukončen, nebudou mít žádné právo na náhradní ubytování nebo dopravu.

Kauce

Nájemce je povinen zaplatit Pronajímateli kauci. Pronajímatel má právo tuto kauci použít na opravu nebo náhradu vybavení poškozeného nebo zničeného po dobu pronájmu. Běžná výše kauce je 500 eur. Kauce je splatná první den pobytu buď v hotovosti nebo platební kartou. Povinnost nahradit způsobenou škodu není omezena výší kauce. V případě způsobení škody vyšší než je výše kauce, Nájemce a Pronajímatel o škodě sepíší protokol a dohodu o uhrazení škody. Tuto dohodu může Nájemce použít při žádosti o náhradu prostředků vynaložených na úhradu škody u pojišťovny.

Kouření

Kouření je přísně zakázáno ve všech částech Objektu.

Obuv

Uvnitř objektu není dovoleno používat žádnou venkovní obuv. V Objektu je k dispozici několik párů přezůvek, nicméně Pronajímatel doporučuje Nájemci, aby si přivezl vlastní obuv na pobyt uvnitř Objektu.

Zprostředkování služeb třetích stran

Všechna doporučení služeb třetích stran učiněná Pronajímatelem Nájemci jsou činěna na základě dobrých předchozích zkušeností s jejich poskytovatelem či běžně dostupných informací o jejich poskytovateli. Výslovně se uvádí, že v případech, kdy Pronajímatel objedná či zprostředkuje Nájemci jakékoli služby třetích stran, nebere na sebe žádnou odpovědnost za jejich kvalitu nebo za škody na majetku a zdraví, ke kterým došlo v souvislosti s nimi.

Užívání venkovní vířivky

Venkovní vířivka je umístěna na zahradě Objektu. Vzhledem k tomu, že Objekt se nachází v rezidenční části obce vedle bytového domu je sousedskou povinností Pronajímatele dbát na to, aby hosté užívající vířivku nerušili klid. Užívání vířivky je z tohoto důvodu omezeno na čas mezi 16:00 a 20:00. Pronajímatel si vyhrazuje právo umožnit zodpovědným hostům používat vířivku i v dalších hodinách popř. zcela zakázat používání výřivky nezodpovědným hostům. Používání sklenic a skleněných lahví ve vířivce je přísně zakázáno. Pronajímatel poskytuje na nápoje konzumované u vířivky a ve vířivce plastové nádobí. Rozbití skla ve vířivce může mít za následek nutnost vířivku vypustit, vyčistit a znovu naplnit a ohřát. S tím jsou spojené vysoké náklady, které bude Pronajímatel nárokovat na Nájemci.

Zvířata

Obecně nejsou zvířata v Objektu povolena. Pronajímatel může dovolit pobyt se zvířetem v případě, kdy se jedná o pronájem celého Objektu jedním Nájemcem a kdy je dostatečně ujištěn o tom, že všichni členové Skupiny s pobytem zvířete souhlasí. Majitel zvířete je povinen se zavázat k tomu, že nahradí veškeré škody způsobené jeho zvířetem, že o zvíře bude po celou dobu pobytu dobře postaráno, že budou učiněna všechna opatření, aby zvíře svým pobytem nerušilo ostatní členy Skupiny, a že v případě nedodržení dohodnutých podmínek bude mít Pronajímatel právo ukončit pobyt zvířete v Objektu.

Internetové stránky

Pronajímatel vynakládá maximální úsilí o to, aby informace na internetových stránkách www.chaletchalupa.com byly správné a aktuální. Odkazy na internetové stránky třetích stran jsou na stránkách Pronajímatele uvedeny ve snaze poskytnout uživatelům stránek co možná nejúplnější informace. Pronajímatel se zavazuje pravidelně kontrolovat, jsou-li informace napojené na stránky www.chaletchalupa.com formou odkazů aktuální, nicméně nenese odpovědnost za jejich správnost.